Apostlagärningarna
Del 12) 4:24-37
Jag tror att det är idealiskt att studera bönerna i Bibeln och jag tror att man kan uppleva dem oerhört fascinerande. Så studera gärna formen och mönstren av bönerna. I denna bön börjar de första kristna: När de hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad: "Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem, (Apg 4:24) Först och främst: de gjorde ett erkännande av honom som de bad till: "Herre, du är över allt och du har gjort allt." Jag tror att vi många gånger inte är medvetna om Guds storhet och väldighet när vi kommer till honom. Vi är så upptagna av våra problem och vi går rakt på sak i vår bön. Våra problem är så stora och vi säger: "Åh Gud, vi vet inte vad vi ska göra. Vi håller på att gå under Herre." Och eftersom vi ser på våra problem och tappar perspektivet, ser vi inte Guds väldighet. Det första vi behöver göra i bön är att ta lite tid och bara meditera över väldigheten hos den Gud som vi talar med. Vi behöver tänka på att vi talar med Skaparen av universum. "Du har skapat himlen, jorden och allt som finns i dem." Och när det gäller mitt eget böneliv: om jag börjar min bön med en stilla vetskap om Guds storhet och väldighet, tycker jag att tonen i mina böner inte blir så desperat. Men jag blir desperat när jag släpper Gud med blicken och när mina problem verkar vara så stora att jag inte kan se Gud. Att sakta komma ihåg vem det är man pratar med är ett bra sätt att börja sin bön på. "Åh, Herre, du är Gud. Du har skapat himmel och jord och allt som finns i dem." Det andra vi ska göra är också ett erkännande av Gud: du har genom den helige Ande talat genom vår fader David, din tjänare: Varför rasar hednafolken, varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans Smorde. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar. (Apg 4:25-27) "Herre, du vet allt som händer. Dessa saker överraskade inte dig. Du talade om dem innan de ägde rum. Herre, du känner till alla omständigheter i mitt liv." Jag tycker själv att det känns tröstande att veta detta. Gud som är min himmelske Fader har skapat universum och han har full vetskap om allt jag möter och som finns i mitt liv. Han har talat i förväg om dessa saker. "Herre detta har inte överraskat dig. Du talade om dessa saker genom David, och precis som du har talat har det hänt." ”Ja, de gaddade verkligen ihop sig…” för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. (Apg 4:28) "Gud, du har kontrollen. Du är den som har förutbestämt vad som skulle hända”, och det är återigen en underbar, tröstande tanke. Gud har kontroll över alla omständigheter i mitt liv. Vi får panik eftersom vi tror att situationen är utom kontroll men det är inte så. Gud har kontrollen över alla omständigheter i våra liv. Och nu, Herre, (Apg 4:29) Lägg märke till att de inte kom direkt med sin begäran i deras bön. De tillbringade lite tid med att försäkra sina hjärtan om Guds storhet, kraft, visdom och suveränitet när de talade om honom. "Och nu Herre ..." Vi kommer nu till deras begäran: se hur de hotar oss! (Apg 4:29) ”Se hur de nyss har hotat oss.” Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, (Apg 4:29) Lärjungarna hade just fått höra att de inte längre skulle förkunna. "Vi kommer helt säkert att gripa er om ni talar i detta namn igen." Men vad ber lärjungarna om? Om kraft att göra exakt vad de varnades för. "Låt oss inte bli skrämda av deras hot. Låt oss inte vara tysta för att vi har hotats, utan ge oss alla frimodighet så att vi kan förkunna ditt ord." genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn." När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. (Apg 4:30-31) Ett snabbt svar på bön. Platsen skakades och de förkunnade Guds ord med frimodighet. För flera år sedan när jag gick på bibelcollege studerade jag denna vers och jag var imponerad. Bönens kraft. Platsen skakades där de bad och jag tänkte: "Det är fantastiskt." Jag strök under versen och tillbringade kvällen med att bara meditera över den och tänkte på den enorma kraften i deras bön. Jag var kårordförande på den tiden. Det var min plikt att ha ansvar för bönemötena på morgonen, och att avsluta bönen och skicka studenterna till deras lektioner. Där vi bad fanns en predikstol där som liknade den vi har här. En dag när jag sa till studenterna att vi skulle be en sista bön innan vi avslutade, kände jag plötsligt att predikstolen började gunga. Min första tanke var: "Är det någon som skojar med mig?” Jag böjde mig över predikstolen för att se om någon gungade den från andra sidan men det fanns ingen där och i periferin såg jag att alla tittade storögt omkring sig. Hela platsen skakade. JORDBÄVNING! Och jag tänkte: "Oj, vilket sammanträffande precis efter att jag hade studerat detta kvällen innan." Förmodligen uppmärksammade Anden mig på denna vers för att förbereda mig så att jag inte skulle få panik under en jordbävning. Att platsen skakades när jag bad var en intressant upplevelse. Men jag tror inte att det var kraften i min bön, utan bara ett av de sammanträffanden som kan inträffa. Och om man bott länge i Kalifornien, så måste man ha upplevt en jordbävning. Hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, (Apg 4:32-33) Med stor kraft det vill säga genom tecken, under och helanden bar de fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. och stor nåd var över dem alla. (Apg 4:33) Guds underbara nåd, men med tanke på denna vers är början på nästa kapitel ganska intressant. För även om stor nåd var över dem alla, fanns det också en kraftfull rättfärdig dom från Gud i deras mitt. Detta vittnar fallet med Ananias och Safira om. Ingen av dem led någon brist, för alla som hade mark eller hus sålde sådant som de ägde och bar fram betalningen för det som sålts och lade ner det vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. Även Josef, en levit född på Cypern som apostlarna kallade Barnabas (det betyder Tröstens son). (Apg 4:34-36) Barnabas, ett vackert namn. Utan tvekan kallades han för Barnabas på grund av sin karaktär och detta ser vi när vi fortsätter i Apostlagärningarna och läser mer om Barnabas. Han var "Tröstens son” och en fantastisk medlare. Levit, det vill säga, han kom från prästernas stam. [Barnabas] hade en åker. Han sålde den och bar fram pengarna och lade dem vid apostlarnas fötter. (Apg 4:37) I en mening försökte sig den tidiga kyrkan på en form av kommunism. Det vill säga, de delade sina tillgångar med varandra. Det bör dock noteras att det var ett misslyckande. Efter en tid blev den tidiga kyrkan i Jerusalem pank och utblottad och Paulus reste bland de icke-judiska kyrkorna och tog upp offer för de fattiga bröderna i Jerusalem. Paulus skriver senare om arbetsmoral i 2Tess 3: "Den som inte arbetar bör inte heller äta. Det finns några bland er som lever oansvarigt. De arbetar inte. De försöker leva på andra i församlingen. Stöd dem inte. Om de inte arbetar, föd dem inte heller. Låt var och en arbeta med sina egna händer för att han ska kunna dela med sig.” När den tidiga församlingen delade med sig av sina tillgångar till varandra var det av kärlek. Jag tycker att det var en fantastisk, lovvärd och vacker sak de gjorde när de ville ha jämlikhet mellan bröderna och jag klandrar dem inte. Tyvärr fungerade det inte och det slutade katastrofalt. Även om det bakomliggande motivet var rätt så har Gud förklarat i sitt ord: ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd”, och vi kan inte bara säga: "Tja, vi kommer inte längre att arbeta. Vi kommer bara att tjäna Herren och bli heliga och rättfärdiga och Gud kommer att ta hand om oss. Han kommer att föda oss och ge oss vad vi behöver. Vi behöver inte arbeta, utan vi behöver bara lita på Gud. När allt kommer omkring så ger vår Far mat till fåglarna och han kommer också att ge mat till oss." Nej, bibeln undervisar inte om den typen av slarvigt leverne. Det står i Lukas 19:13 ”Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: Gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka.” [I KJV´s översättning står ordet occupy i denna vers vilket betyder sysselsätta.] Paulus säger också i 1Tess 4:11 ”Sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer, så som vi befallt er”. Så den tidiga kyrkan försökte göra något vackert utifrån goda motiv. Det var en underbar sak de strävade mot, men det medförde problem som vi kommer att läsa om i kapitel 5 när vi läser om Ananias och Safira. Trots det, när jag ser på den tidiga kyrkan och på motiven i deras hjärtan när de ville dela med sig, säger jag: "Det är fint. Jag älskar det." Deras hjärtan hade rätt i denna sak. Herren vare med er och må han vaka över er och bevara er i sin kärlek. Må Guds Ord brinna så starkt i era hjärtan så att ni som apostlarna inte kan annat, än att tala om de saker som ni har sett och hört. Det är den sanna typen av vittne. ”Det är bara mitt liv. Det är inte något jag gör, utan det är något som jag är. Att vittna om Jesus är den mest naturliga sak i världen. Det är inte programmerat och är inte en liten formel som jag lärt mig. Det är bara något som jag är. Jag kan inte annat än att tala om de saker som jag har sett och hört.” Må ni vittna om hans kärlek och nåd. Slut av del 12 För att gå till del 13 klicka här Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.